Raportowanie

Raportowanie


Zajmujemy się wykonywaniem corocznych raportów z zakresu ochrony środowiska, do których składania zobowiązane są podmioty gospodarcze.

– Opłaty za korzystanie ze środowiska – raportowanie w postaci rocznej informacji o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat – wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat przekazywanych do Marszałka Województwa

– Sprawozdania o odpadach – roczne informacje o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi w postaci zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przekazywanych do Marszałka Województwa

– Raporty do bazy KOBIZE – krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, uzupełnianie bazy

– Sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego – raportowanie oraz uzupełnianie bazy sprawozdawczej GUS

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!